Kilim-detail, Central Anatolian Kilim-detail
Central Anatolian
woven before 1800

© Gallery
Gallery KELIM Logo

« Back